game_display_name

语法:

game_display_name


返回: String(字符串)


描述

只读 变量返回目标平台的游戏显示名称,和 游戏选项 中所设置的一样。
例如:

var name = game_display_name;
var ver = string(GM_version);
draw_text(32, 32, name + ":" + ver);

上面的代码获取游戏的显示名称和版本号并绘制它们。