[vertex_argb](vertex_argb.md) [vertex_begin](vertex_begin.md) [vertex_colour](vertex_colour.md) [vertex_create_buffer](vertex_create_buffer.md) [vertex_create_buffer_ext](vertex_create_buffer_ext.md) [vertex_create_buffer_from_buffer](vertex_create_buffer_from_buffer.md) [vertex_create_buffer_from_buffer_ext](vertex_create_buffer_from_buffer_ext.md) [vertex_delete_buffer](vertex_delete_buffer.md) [vertex_end](vertex_end.md) [vertex_float1](vertex_float1.md) [vertex_float2](vertex_float2.md) [vertex_float3](vertex_float3.md) [vertex_float4](vertex_float4.md) [vertex_freeze](vertex_freeze.md) [vertex_get_buffer_size](vertex_get_buffer_size.md) [vertex_get_number](vertex_get_number.md) [vertex_normal](vertex_normal.md) [vertex_position](vertex_position.md) [vertex_position_3d](vertex_position_3d.md) [vertex_submit](vertex_submit.md) [vertex_texcoord](vertex_texcoord.md) [vertex_ubyte4](vertex_ubyte4.md)